Skip to main content

Diagnoza

  • diagnoza dla potrzeb ubiegania się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym (gotowość szkolna)
  • diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia), emocjonalnych, wychowawczych, oraz potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych,
  • diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera),
  • diagnoza różnicowana w kierunku ADHD,
  • diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna
  • diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego,
  • diagnoza poziomu rozwoju funkcjonalnego,
  • opinie w sprawie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • opinie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie, objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zadzwoń i umów wizytę

tel. +48 535 08 08 35

Call Now Button